Svrabín koqkámpè Francis taqkèní shvngbe svng Yesu àngmè Mari kaq apshì wedang mònggv̀n àngmè maqò àngni taq dvtúwe

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní shvngbe svng Yesu àngmè Mari kaq apshì wedang mònggv̀n àngmè maqò àngni taq dvtúwe

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní shvngbe svng Yesu àngmè Mari kaq apshì wedang mònggv̀n àngmè maqò àngni taq dvtúwe
Svrabín koqkámpè Francis taqkèní muqlàng nvng rvgaq mvdàmø vlwe rì shvngbe svng Yesu àngmè Mari kaq apshì we dang May shvlá (14) ni taq dvtú bǿà we íe. 
Mònggv̀n àngmè maqò àngni svng mònggv̀n móngdàn rì mvme taq wáshì wegø íe. Nøngmaq nvng tiqdø cúnshìwe àngmè maq nvng rvgaq mvdàmø mv-vl bǿì we àngmè maq shvngbe svng shóngshì we nvng àngmaq kaq oqà wawe í dvdam lv́m wàì. Wedangrì shvngbe svng Yesu àngmè Mari kaq apshì we dang dvtúvtnà. 
Ukraine móngdàn nø mvjàm tø̀m taq dvshà mvhøt lv́m vhǿmò we nvng wedø íwe mònggv̀n móngdànrì shvngbe svng mòngzø̀l long vtoshì lúnlv́m dvpvt àngmè Mari kaq vjúrøt nò we dang, dènila vdòng mvjàn rvzaqwe Israel nvng Palestine móngdàn dvhø̀ taq bø̀nwe mvjànrì cvn cvn zø̀m lv́m vjúrø:tnò we dang, wedø mvjànrì dvbu:ngò we dvhø̀ móng vsv̀ngrì ò shø̀løm tvràrì gvyaq sháò wedang dvtú bǿà wegø íe. 
Shv̀nshér pvlàcè Gvray nø nøngmaq shvngbe lvpat rì dvpvt dvciq lvpat rv̀mnvng shvlá ku vtoshì ràwe dang àngtaqkèní nøt shvlø̀m we, dvsháza we nvng nònggwòn kùngà ziwe í nøngmaq lvpat taq kadvgvp gø vlwe íe. Àngnø nøngmaq lvpat tvràrì taq vlé shàì nø kratcǿm lv́m tvrà vrv̀m kèní shèlut dèbangì e. 
Nøngmaq lvpatrì taqgø shv̀nshér pvlàcè Gvray kaq jø̀ng jøngni àngsvng goì we vle má, àngkaq svng kadvgvp gø mànálv́m shvdǿm we íe. Àngnø nøngmaq nvng kadvgvp gø vlwe ínø nøngmaq svng mègur:ì wanø̀ shvdǿm wegø íe. Nøngmaq lvpat tvràrì taq dvløt gvzàmwe àngpv̀n pv̀n vkǿn rawe rvtø̀ nøngmaq svng kù:ngà rì èzíì nø nøt shèlø̀mì e. 
Werat nøngmaq shvngbe nø àngò kà svng táìnø nøngmaq vdòng taq àng vlwe svng síngsháshì lv́m Yesu àngmè Mari kaq kadvgvp gø vjúrøt dvzaq shàì. Shv̀nshér pvlàcè Gvray yv́ngkèní tuqrawe jejú nø døngman lòng ínø̀ we døngman lòng kèní nøngmaq svng vtiqlv́m tvràrì kèní shèlu:nì wegø íe. 
Nøngmaq shvngbe ò lvpat taq vchvk mvdø̀ng íwe døngmvn lòng nø kapà íe má? We døngman lòng nø nøngmaq shvngbe nø Gvray àngò shóngnøt kùlwàng taq v̀:lì we àngcǿ àngcèrì íshàwe tvrà ni íe.

Add new comment

9 + 6 =