Svrabín koqkámpè Francis taqkèní za vsvngrì, góng shiqshàn dang mvvl vsvngrì dvpat Yesu àngmè mariq kaq vjú røtā we

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní za vsvngrì, góng shiqshàn dang mvvl vsvngrì dvpat Yesu àngmè mariq kaq vjú røtā we
            
Svrabín koqkámpè Francis nø December 8 ni vsháng rvtø Spagna taq vlwe Yesu àngmè mariq hang tvróng svng dinø dvgùng shvring we wàbøà. December 8 ni nø àngmè chømyo vjøng mariq Yesu cvmré góng svng vtoshì we bóymè àngni gø íe.

Svrabín koqkámpè nø we shvrà svng tuq bøì dvgvp vsháng mvgá rvtø nvmbvn rì  í rvmøl:ò nø vjúrøt we wàbøà we íe.
 
Weyv:ngø Svrabín koqkámpè Francis í vjú røtnò we àng mvtú taq mònggvn vsvngrì záyàng ziqyàng vhømò vsvngrì kaq dvbanā we jejú zílún lvm, mvjàn dvhø taq dvshà mvhøt lvm vhøm ò rì nvng toniò dvjà rat mvhøt lvm shìwvtrì vhømò vsvngrì kaq rogvrā lvm dvpat dvtit tvle vjú røtnò we svng Vatican shvngkà dvp kèní tvnùng vtnà we íe.
 
Vsvngrì nvng vrvm vrá lúnlvm tvrà taq mvripnø lóngdø zaqwe nøt mvsøn gvlshì vsvngrì kaq Gvray àngò jór nvngòn gâlòng svng dvtanā lvm dvpat gø vjú røtnò dá:ngí Svrabín koqkámpè nø Basilica svng dvtut bú:ngámì we íe.

Maria Salus Popoli Romani taq vjú røt bøà mèpvng 7:00 rvtø taq nø Vatican svng vrá vtáng bøì.

Nøng vrvm November 27 ni taq Svrabín koqkámpè Francis nø we shvrà taq shvngømré rì nvng tiqdø noqngøm tìyø wàò we ínìgø yanøng nø December 8 ni taq wá vdu bøì wegø íe.
 
Pàwálvm wani Covid 19 zønli dvjáng ratnø yadø rvtø língshì we íe wanø tvnùng vtnà.
 

Add new comment

10 + 0 =