Vsvng shvngbe ò vjú lúnlvm dvpat lvpat laqyà rì língshì ràwe

Vsvng shvngbe ò vjú lúnlvm dvpat lvpat laqyà rì língshì ràwe

Svrabín koqkámpè Francis í dvtú we taq lvpat shøngran gvlshì we nø nøt laqyàrì svng gø vlíng vpo dvzvŕ lún:e tuqrawe bvnchvtrì svng gø jór lúnnø mvdøng vchyak we nø nøt mvsøn kùngà ni íe wae.

Wedø shvla we tvrà svng vlíng vpo wenø tòniò mònggvn dvrá svng wa vjú ziwe mø:í vsvngrì kaq gø vjú zílún we íe. Yalòng nø nøt mvsøn mòngzøl lvm tvrà gø íe.
 
Vlíng vpo we tvrà yáng kèní vháng vlún lvm wawe nø yùlwe tvrà nø mø:í long. Rvtø lushì ràlonge. Ínìgø welòng nø nàò dvcì dvgøngrì dvpat vjú vl longe.

Ya tvrà svng wálún:ì we ínìnø jøng jøngni mòngzøl we mònggvn svng vrang lúnlvm wa ílonge. Bvnlì walòng taqkèní gø vsvng kaq dvgùng zílún we íe.
 
Pvnmvn dvrèrì svng roqgvrā lúnwe gø íe. Mònggvn dvjà taq cvnnø màrvwìngwe shóngnøt:í vzøm lvm wàì.

Mvhøt lvm, yaklvm shìwvtrì ratnø bvnlì svng yelshì nvrshì welòng nø dvbùshvng bvnlì svng gø vnøn dvzvŕ sháò we íe. 

Nøngmaq shvngbe nø pvnyàn dvzaq dvkángshì lvm svng dvtú nø nvngùn ziwe íe. Shønran yøpnvng nø kadvgvp gø cúnshì nø bvnli wawe íe. Vjú mvvl we dangrì taq wa rvtø laqmà dvzøì. Àngdè nvng vdu vbóng we vsvng mvngpòng mvdòrì dvhø taq vl:ì nø dvzaq shàì.
 
Nøngmaq shvngbe nø mà dvrá we bvnlì ídángte svng vgám lvm dvpat vtiqshì lvm mvvl. Wedøni shvla we dvyø svng wonlvm gø mèsère nøngni wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám nø nvngòn ziwe íe.

Add new comment

6 + 0 =