Vwadø dvpèò we wulaq vjú dvpat wáshì we Christmas bóy laq mø:í dvl

Vwadø dvpèò we wulaq vjú dvpat wáshì we Christmas bóy laq mø:í dvl

Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám we taq àngdè tiqgø nvng mvsing dø, wulaq vjú svng wa yàngnø dvpè we Christmas bóy mvwà lvm dvkám we íe. Yalòng mòngkà svng yanøng Christmas bóy dvpat Ālu zíshì bøì we ālu àngkàngrì yáng svng gø dvkám bøà we íe.
          
Yanøng ò St. Peter noqngøm tøm ò shvripshì we lòngzàpè Yesu svng shøq yàngà we hang cømla rìsvng nø Peru móngdàn kèní A lu zí bøà we íe. We hang cømla shvnvng ø 28 be vháng we Christmas shøngtøng svng gø kvtshì we íe.
          
Lòngzàpè Yesu shøqò we hang cømla dvgá rì nø Vatican myuq vdòng taq vlwe Svrabín koqkám Paul VI pèò tøngnø taq gvlshì we gø íe. Yarì svng nø Italy móngdàn Badowa sasvna kèní A lu zíshì bøì we íe.

Svrabín koqkámpè Francis í tvnùng vtnà we taq Yadø Yesu shøqò we hang cømla rì yàngì dvgvp kàngpè yesu nø rvgaq vsvngrì kaq jøng jøngni chutcháng lvm tuqráì we svng nøt mvsøn kèní dømshá lvm dvpat íe wae.
 
Wewa mvtaq nøngmaqò nøt mvsøn rì svnggø dvshérshì lúnlvm dvpat nvng àng ò jejú gømpaqrì vtoshì lúnlvm dvpat gø íe wae.

Christmas shøngtøng ò lvjøm nø kàngpè Yesu ò gømla, lvpat shøngtøng, vsvngrì mvrà ratnø tvpníshì mvlú:nò we shøngtøng íe. Lòngzàpè Yesu nø vsvng shagóng lushì nø chutcháng bvnlì wàlvm tuq ráì we íe. We Christmas shøngtøng nø Yesu vrá tiqkvt tuq rawe svng vto ò we lvjøm tiqlòng gø íe. Yesu shøqò we tvrà nø nøngmaq shvngbe svng chutcháng we jejú gømpaq ziwe tvrà ni íe.

Christmas shøngtøng taq shórwe svmi gwìngrì yà:ngì nø Yesu nø mònggvn svng døwe tvrà kèní gálòng svng kadvgvp gø zíā we íe walòng svng dømshá dvzvŕ we íe wanø dvkám we íe.

Svrabín koqkámpè Francis í dvtú we taq rvcángcèrì shvngbe nø Christmas ò døngmanwe nøt mvsøn rì gvlshì lvm nvng dvsháza shóngnøt bvnlì rì wàlvm nvnggùn ziwe gø íe.
          
Lòngzàpè yesu shøqvtnà we nvng àngò gømlarì nø nøngmaqò mvsøn nvrøm taq dvsháza shóngnøt, mòngzøl lòng nvng yøpnvng shøngranrì èzíì we gø íe.
 
Weratnø nøngmaq dvhø taq Christmas rvtø svng wulaq vjú dvpat wáshì we mø:í lvm dvkám we íe.

Gvray àng ò dvsháza shóngnøt, mvkok we jejú nø shvngbe mvdàm tuqlún lvm dvpat welòng svng dvgùng shvring we shøngni zàywà shaqí vto lvm dvkám we íe.

Gvray nø nøngmaq nvng tiqdø vlnø kámnøt nvng tiqdø mvrà chutā lvm wáshì wenø nøngmaq ò shøngran longni íe.
 
Lòngzàpè Yesu nø nøngmaq nvng tiqdø vlnø nøngmaqò ni vrvm lvpat mvkrøm nvdøprì svng lushì lvm dvpat rvgaq mvdàm svng tuqráì. Weratnø Gvray àng nvng vdu vbóng lúnlvm dvpat dvzvŕ bvnlì kèní cúnshì lvm wàì.
          
Christmas taq nøngmaq nvng tiqdø vlnø nøngmaq dvhø kù:ngà vnøn nø cvm vtang gø svng mvkok nø tubùm dvbangā lvm àng røt:ne.
          
Christmas Cribs wawe nìnà kung poqò we nvng Christmas shøngtøng svmi gwìngrì dvgáò we svng December 10 kèní pvngshì bøì we íe.

Add new comment

10 + 2 =