"Zā yvng vhømō rì kaq Nønt shøm dvzvrì wā Svrabin Koqkvm Francis shøn"

"Zā yvng vhømō rì kaq Nønt shøm dvzvrì wā Svrabin Koqkvm Francis shøn"

"Zā yvng vhømō rì kaq Nønt shøm dvzvrì wā Svrabin Koqkvm Francis shøn"

" Gvray nø cvmrécè tiqgø'ku gvldaqā long nø nøngmaqí tiqdvr vsvngrì kaq tùbùm dvbangshì lvm rvt íe.

 Gvray gvsangò rø mvzøngshì we àng shøngnønt nø nøngmaq àngde dvpvt wā dvdàmshì we mø-í dø dvshá mvhøt vhømò we vsvngrìò yòr nēci svng nønt shvløm lúnlvm rvt íwe dang nøngmaq kaq svng dvkvme wanø Svrabin Koqkvm i àngò Twitter mvr taq shøn bøā we íē.

Add new comment

8 + 9 =