Gvray jejú nø nøng maq lvpat svng vháng dø tvle òwe íe.

Gvray jejú nø nøng maq lvpat svng vháng dø tvle òwe íe.

Gvray jejú nø nøng maq lvpat svng vháng dø tvle òwe íe.

Gvrayí nø nøngmaq cúnshàì wedø nøngmaq svng vtoshì we dø tiqdvchá nøngmaq lvpat rìsvng vgám we, mvshóngshì we tvrà gø mv-vl wanø Svrabín koqkámpè Francisí angò Twitter yáng shønwe mòngkà tutsvng tálún shìe. Svrabín koqkámpè Francisí shønò we mòngkà svng dvdam shìwe rvtø taq ya rvgaq vsvng dvcìrì shvngbe nø vháng lúnlvm tvrà svng dvdamò, wàò we, vháng lúnlvm dvpat dvzaq shì we íe.móngdàn nvng singwe tvràrì taq vháng we dø, pvlàcè nvng singwe bvnlì taq gø vháng ràwe svng dvdam lúnshì we íe. vránø vháng we lvpat lúnlvm paqzí rì cvnwe, bvnlì wawe tvrà angpvn pvn vle. Vháng lúnlvm dvpvt svng tiqgø nvng tiqgø dvbangā we, shvngøtā we tvrà rìgøvle. Vrá, kám vsvng rìnø Gvray mvrdàngø vháng lúnlvm dvpvt nø nvmbat 1 íe. Rvgaq nvng singwe tvrà yáng vháng lvm dang dvzaqshì we dø pvlàcè nvng singwe tvrà taq gø vháng we dø dvzaqshì ràwe íe. Pvlàcè nvng singwe tvrà yáng vháng lúnlvm dvpat shóngshìwe tvrà kèní wálún shìe. Dvgá vsvngrì kaq vpø shì sháì we dø vdè dè gø vpø shá shì we nøt kèní cúnshì ràwe íe. Welòng taq kèní wa Gvray mvrdàngø vháng lúnwe jejú rì lúnshì we svng gø nøng maqí dvdam lúnshì we íe. Kømzøp e wawe mv-vl we nøngmaq bashàrì nø vháng lún lvm tvrà yáng tiqgø nvng tiqgø màrvm màráwe shvngo shìwe tvrà vlnìgø Gvray nø nøngmaq kaq kadvgvp gø vto nø shóngshì wedø vháng lúnlvm jejú gømpaqrì ezíì we íe. Gvrayò jejú nø nøngmaq lvpat svng vháng dø tvle lúnò tvrà vle. Wedø ni nøngmaq gø shóngnøt vdòngø tiqgø nvng tiqgø vháng lúnlvm tvrà yáng tiqnønt tiqmòng kèní dvzaqshì ràwe svng nøngmaqí dvdam lúnshì we íe. weratnø Svrabín koqkámpè Francisí shønò we mòngkà tut íwe Gvray jejú nø nøngmaq lvpat svng vhánglúnlvm tvleòe. Gvrayí nø nøngmaq cúnshìwe dø nøngmaq svng vto we dø tiqdvchá nøngmaq lvpat svng gø vgám we, mvshóng shìwe tvrà gø mv-vl wanø nvngòn ziwe Svrabín koqkámpè Francisò mòngkà svng dvdam lúnshì we íe.

Add new comment

2 + 1 =