Gvray shànshér kàru svng dvzáng kàru tiqlòng dø rø mvdaq wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám we

Gvray shànshér kàru svng dvzáng kàru tiqlòng dø rø mvdaq wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám we

Svrabín koqkámpè Francis shøn we taq gvray shànshér kàru nø rvcvngcè rì dvpat vjú zílún we íratnø dòngnøt mvsøn kámnøt kèní rø ràwe ínø dvzáng kàru tiqlòng ku rø lvm mø:í we svng dvkám bøà. Gvray shànshér kàru røwe taq nøt mvsøn bángkà tánshìnø røweí jøng jøng ni vlíng vpo dvzvŕ we svng shvkse wà bøà we íe.

Àngí tvnùngò we taq gvray shànshér kàru svng "Lectio Divina" tvrà taq kèní rø ràwe íe. We tvrà nø darì dvgvp dvrá shvdøk shìwe vsvngrì doraqrì nvng kám vsvngrì taqkèní cvndøng shì yàngì we tvrà íe. We tvrà taq àngdèí rvnaqwe dangrì svng cun dvtøp shì nø rø shìwe íe.

Ngà vdè taqkèní gø gvray shànshér kàru svng rø we rvtø taq kàru chyàngrì tiq svng mvtang dvdam shì nø gvrayí ngà svng kapà shøn mvyø we svng cun dvtøp shønge wanø vwán nawe íe. Gvray shànshér kàru wawe nø mvhøt lvm àngpvn pvn taqkèní shvlut lúnwe íe. Wanø tvnùngvtnà.

Add new comment

5 + 4 =