Nuclear shvmvng lvm dvpvt Svrabin Francis tvnuo long

Svrabin Francis

Nuclear Lvqnaq ri shvmvng lvm Svrabin Francis tvnuo shvngka

Japan Mongdan yvng hxqo we Svrabin Francis nx deni November 24 ni taq Hiroshima, Nagasaki yvng di nx Nuclear lvknaq ri shvmvng lvm dvpvt Mongdan vgo ri svng tvnuo we.

Mongdan vrvm yvng Nuclear lvqnaq ri shvmvng lvm nx mvdaq we tvra mxi dx tidvcha gvl rawe ie wa nx rxtno we.

Hiroshima, Nagasaki yvng vlevm mi we 1945 nxng dvgvp Nuclear lvqnaq rvt nx vsvng meme shivm mi we long svng dvdvmo sori vju rxtno we svng shalun shie.

Mongzxl luno Mongdan i lvm nvng Nuclear taq keni bung shilvm nx vsvng gx vrvmi shong shiwe long ie wa nx gx Svrabin Pei shxno svng shalun shie.

Nuclear lvqnaq ri vlwe long nx Mongdan gvmsung ri shvmvngo nvng vbunge. We dx shvmvng lvm mvdvm, dvsha mvhxt i ri svng dvbvng lvm long nx te wa dvzaq shi rawe ie wa nx shxno svng shalun shie.

Add new comment

12 + 5 =