Svràbín koqkámpè í tvnùng kàru tiqgøm svng October shàlá (3) nì taq Asisi myo yvng svng nøt vrá lèqmàt tú lvm ívmì we shvngkà

Tuqràwe ( 2020-10-3 ) nì taq Svra byin koqkámpè í Asisi myo yvng svng dvbùshvng dì lvm dvpvt tvnòngò we lìgă tiqgøm nøt vrá lvmat tú lvm íe wa nø lvbvn (6) nì taq shvng ka dvshvng bøà. Tvnòngò we lìkă taq " Vnvm Vchvng maq shvngbe” wawe bøng zíò nø vrùò we íe. We tvnòngò we lìkă taq vrùò we ka mvdøng nø,Vnàm vchvng maqó vtoq vtìp vrám vrá nø mvngushì lún lvm, dvpat íe. Italy ka lìgă taq kení vrùò nø dvkàng lvm ínø, English kã lìgà taq kení nø tvlú shìnì mø:í wae.

We tvnòngò we lìga taq Francis asisi maq svng nø:ngmaq nø tiq dø íshà rvt nø "vnàm vchàng maq nvng vdèò vyvngré rì svng tvrà shøl sórí Yesuò wvrgáng svng dvdv:mìnø, shvlà we shøngøm ré shvlshú shvlá ílvm dvzaq shìràe wanø shàng:øt we lvpka mvdøng”wawe lìkă kení tøshì we íe. ( Admonitions, 6, 1: FF155 ).

Svràbyín koqkám pè nø asisi myoq yvng svng dørùm rvtø taq tuq lóngì nø shvnshvrpè Asisiò dvgvm yvng dì nø vjúrøt dáng í tvnòngò we lìkă svng nøt vrá laqmvt tú shì lvm íe, wae. Shøngømrérì shvngbè dvpat íe wae. -Asisi myo vsvngrì nø oqà wa dvbù weí càò nø vlè.

Asisi myo shàngømré vgòpè Svrado gvbà Domenico Sorrentino í Sarabin koqkámpè tùqra we svng dvbù nø oqà wàngè, mònggvn taq Covid vnà zønlì rvt nø vsvng mvme yvkwe vhømòrì svng dvsházà we nø vdènø vdèò dvsházà sháshìwe bvnlìíe, nøngmaqí pàgø dvbvng mvlú:nì we ínìgø Shóngnøt taq kení Vnàm vchvng maq íshàe. Vkvt dø Sarabin koqkámpè tuq ráì kvt Vnàm vchvng maq shvng be nø vrámvrá lvm, nøngùn lùshì lvm tvrà vngshár èzí shà we lúnbø shà wanø shøn:vpmà we íe.

shøngømré kaq svng shvngønt dvtúò we mvtú yvng kení íe. Sàrabín koqkámpè nø Svrabín vya dang bøà we rvtø ( 2013- March, 13) nì dørøm lvp shønòwe taq mònggvn vsvng shángbe kaqsvng " Vnvm Vchàng maqé pàmvrà" wanø ka shøn:vpmà we íe. Svrabín koqkámpèí (Lampedusa) yvng vlwe vsélshì werì kaq nvngùn zí nvng dì bø:ìkvt vnvm vchvng maq rìdø vtoq vtip shìwe vlè.

(2019) nøng taq Abudabaq yvng nøt vrá lvmat túòwe lòngnø " Vsvng pvn vrvm nø angnàm, vngchvng” wawe bøng lú:nò we tvnò:ngò tvra ínø, Svràbín koqkámpè Francis kaq svng vnvm vchvng wawe nøt záng lvm dvpat nvnggùn zí dvzaqshì we pèwa nø bøng dvgùng zíò we ka nvng shvring bøà we íe.

Add new comment

3 + 15 =