Svrabín koqkám pèí December shvláò Vjúrøt lvm dvdvmwe svng dvkàngò we shvngkà.

Svrabín koqkám pèí December shvláò Vjúrøt lvm dvdvmwe svng dvkàngò we shvngkà.

Svrabín koqkám pèí December shvláò Vjúrøt lvm dvdvmwe svng dvkàngò we shvngkà. 

2020 December 1, nì lvbán 2, yaq taq, Online Video kení December shvlá taq Vjúrøt lvm dvdvmò wesvng Svrabín koqkám pèí dvkàng bøà we íe. " Vjúrøt sórí cúnshàì ”. "Vjúrøt we” kù:ngà nø nøngmaqò nøtmvsøn svng dvshvn dvshér ãwe íe. Døngman we kaqsvng zílúne. Hkristu Yesu nvng téwa vzøm lúnlvm kù:ngà íe. Internet, website, social media nvng Radio nvmbøng tvrà dang ku Vjúrøt dvbvng we “Worldwide Prayer Network” vdòng ku móngdan rvgaq vsvng vrvm shángbe tiqdø Vjúrøt lvm dvpvt Cohtolic shv:ngømré vsvng rìsvng Kámnøtí bvnlì dvkám we íe. Covid-19 vnàzìnlì vkøn we angnøng rìtaq Gvrày kaq téwa kámnøt nvng Vjúrøt dvkáng shìnø kàngpè Yesu svng téwa kámnøt vzøm lúnlvm dvzaq shìlvm Svrabín koqkám pèí nvnggùn ziwe kà íe.

Vjúrøt we nø shúnshì lvpvt taq Kàngpè Yesu nvng vzøm nø, nøngmaqò nøt mvcøn gø vpø vnvp lvm bangmvnøcè ínø té ring longè. Wedø írvt Kàngpè Yesuò kàsvng tálvm waì; Nøngmaqò lapvt nø kàngpè Yesu nvng té mvngu shìlúnlvm dvzaq shaì. Wedø dvzaq shì weínìnø, Vpè Gvrày mèpvng svng cvnlvm tvrà ang shakce íe. Vjúrøt wenø vlíng vpò lúnlvm tiqtvrà ílonge. Nøngmaq nø bvnlì dang kaqsvng gvzà dvzaq shìnø vháng lúnwe ínìgø, Vjúrøt we dang mv-vl nìnø, vjú mvl we dang íshá shìe. Nøngmaq kadø Vjúrøt shìlvm svng dvbù shvng mòngkà yvng dvtvn shaq íe. Vjúrøt we tvrà nø Shvngømréò Sasana bvnlì gø íe. Shvngømréò Sasana bvnlì nø Vjúrøt we dang íe. Wedø írvt Gvrày mòngkà nvng Vjúrøt we lapvt taq cún shìlvm dvzaq shài, wanø Svrabín koqkám pè Francisí December shvlá taq Vatican kení Vjúrøt dvzaq lvm dvpvt dvkang bøa we íe.

Add new comment

9 + 5 =