Svrabín koqkámpè Francisí Cardinal àngshár rì kaqsvng Gvray tvrà cvnlvm dvkám bøà we

Svrabín koqkámpè Francisí Cardinal àngshár rì kaqsvng Gvray tvrà cvnlvm dvkám bøà we

Svrabín koqkámpè Francis taq kèní vle vmì we lván 6 ni taq dangshì bøì we Cardinal àngshár rì kaqsvng Gvray tvrà cvnwe taq tvrà shøl màlé shìlvm dvkám bøà we íe. We Cardinal rìò góng gwánø mvshè we íe. Yalòng lvjøm nø shvwi gømla ínø mònggvn vsvngrì dvhø bøngshvng we lvjøm gø íe wanø vtàn vtnà.

Svrabín koqkámpè Francis nø vle vmì lvbán 6 ni taq móngdàn 8 móngdàn kèní Cardinal 13 gø svng dang bøà we ínø yalòng nø angò Svrabín lvpat taq 7 boq waboq Cardinal dang we bóy mvsat døngsat gø íráì. Ang taqkèní Kàngpè yesu Yerúslem svng dike cipshì we nøt mvsønrì, dvshà mvhøt lvm døngjárì kèní shì yáng kèní vrá zunlúngì we dang svng vru yàngà we dvzvŕ Makóò jømciq kèní dvshat bøà we íe.

Svrabín koqkámpè shøn we taq "Kàngpè yesu Yerúslem svng diwe tvrà nø pvlàcè shìlvm kèní chutcháng we íe. Yesu wurgáng mvdàm shìyáng kèní vrá zunlúngì we nø nøngmaq shvngbeò lvpat mvshøl tiqlòng íe. Welòng nø nøngmaqò lvpat gø ínø mèpvng mèyàrì dvpat gø íe. Yesu nø angò cvnshú rì nvng tiqdø vl lvm dvgø shaq íe.

" Nøngmaq shvngbe nø Yesu vdòng taq shóngnøt taq kèní angmèpvng cvnshú wáshàìe. Tiqkvt kvt angdè góng nø angbvnlì rì taq dvzøm shàì we ínìgø nøt mvsønrì nø mvjò we dang svnggø vyuq shì sháòe. Yesuí nøngmaq shvngbe svng chutcháng yàngshà we angshvwi gømla gónggwá svng dvchøp shàì we Cardinal rìnø mònggvn tvrà taq wa bøng, dvgùng shvngì we la ínìnø Gvray tvrà kènì vsvr vme. Svrabín koqkámpè Francis shøn we taq Kàngpè yesu nvng ang mèpvng cvnshú rìò bvnlì døngjá rì nø vtangvmwe mø:í, kàngpè yesu angtiq gø taqkèní wa shìyáng kèní zunlúngì nø angò vsvngrì kaq svng chutcháng lúnbøà.

Wedang svng dvdam ìnø angbvnlì dvtí svng dvtut rílvm wá shàì. Welòng nø vsvngrì kaq svng chutcháng we tvrà svng shøl we íe. Shøn mvyø we nø tvrà vmvn we vsvngrì kaq Gvray tvrà svng dvtanā nø tvrà shøl we íe wanø dvkám bøà we íe.

Add new comment

6 + 7 =