Svrabín koqkámpè Francisò zìlangrérì kaqsvng àngpè àngmè ni taq shøn dvkám bøà we mòngkà

Àng shønwe mòngkà taq "vsak té:ámìnø svrøng ráìwe shaqré shaqtangrì nø vlù vlàngrì dvpat lvpat cúnshì lúnlvm mvdøng vchyak we tì-aqrø zaqshøp íe wae. Shóngshøngwe vnvm vchangrì kàngpè Yesu Christuqò àngcì ní àngkàng íwe St. Jokím nvng Ãnáò bóy ni taq svrøng:ámì we shaqré shaqtangrì kaq svng shóngnøt taq kèní vpø shvring lún lvm vring mvyønge. Téwa àngmaqò chømrì, svrøng á:mì vsvngrì kaq gvlshì we shvràrì taq vl vdu we àngmaq nø àngmaq shóngshì we vsvngrì nvng vhøm mvlúnò. Shóng shøngwe làngrérìe àngmaq shvngbe nø nàmaq gø vrvm rìò àngcì àngkang maq èía nønge. Àngmaq svng mègul nøngni dvsháza shóngnøtrì taq kèní tùbum shìnøng. Àngmaq nvng vtoq vtip shìnø àngmaqò kà ètáa nøng. Àngmaq kaq svng mvkok nø nøt shèløm nøng àngmaq nø nàmaq dvpat lvpat cúnshì lvm tì-aq rø tiq lòngíe. Tì-aq rø svng èput bøò we àngtøng nø cúnshì lvm mvl long.àngshí gø shí mvlún lúngò. Wedø írat àngmaq nvng vzøm vzap nø cúnshì lún lvm gvzà vchyake. Shøngshí shvlá wa shílúnò we nø nvmpøn ratnø wa ílonge. We rat nø vdèò vcì vkàng maq svng dvgùng shvring vpø lúnlvm shvngbe kaq svng vring:vtnie". Wanø mòngkà taq kèní nvngòn èzíì we íe.

Add new comment

2 + 16 =