Tvsvng mvkok nø roqgvr kewe mv-vl nìnø cømsaq mòngzøl lòng svng lúnshì lvm mv-vl long wawe

Tvsvng mvkok nø roqgvr kewe mv-vl nìnø cømsaq mòngzøl lòng svng lúnshì lvm mv-vl long wawe

Svrabín koqkámpè Francis nø tuqrawe 2021 January 1ni taq wá vdu we 54 boq waboq mònggvn mòngzøl we angniò mòngkà dvpat mònggvn mvngpòng mvdòrì, mònggvn móngdànrì, móngzøng cèrì, angnvm angchangrì dvhø tasvng mvkok nøt kènídvbangke nø roqgvr kewe mv-vl nìnø mòngzøl lòngsvng kadø gø lúnshìlvm mv-vl long wanø tvnùngvtnà.

Svrabín koqkámpè taqkèní vsvng shvngbeò vjú nvng dvgùng dvpat dvsháza shóngnøt kèní tvsvng vpø shvring nø shóngnøt dvtan ke lvm wawe nø angmè Catholic shvngømréò cvndøng dvrá shvngøt vjøn we ni íe wanø shvdøm we íe. Ya mònggvn møngzøl lvm angni svng 1967 nøng Svrabín koqkámpè St. Paul 6 pè wul taqkèní pvngshì yàngì we ínø 1968 nøng kèní January 1 ni svng mònggvn mòngzøl lvm angni wanø mvsatshì yàngì we íe.

we ni taqni shvngømré vdòng taqø gø Yesu angmè mariq nø gvray angmè íwe shvgùn shvring vjúrøt angni gø íe. Mònggvn vsvngrì dvhø tasvng mvkok nø roqgvr kélvm dang svng shvdøm we kàru svng Svrabín koqkámpè Francis taq kèní mònggvn móngdan øpshú rìkaq tvnùng bøà we gø íe.

Ya dø yóga dvjáng vkøn we taqkèní cvnshì shvla we dang Yadø mònggvn taq yóga dvjáng vkøn ráì we rat mònggvn wulaq bvnlìrì, bvnlì wavm vsvngrì dvpat vtang shaqni yaklvm shìwvtrì vhøm shì bøì.

Yalòng dvjáng svng vgám lúnlvm dvpat cìrì mvn dvzaqshì lvm gø laqni vchyak ráì we mvtaq dvgø màdá vsvngrì kaq mvkok nøt kèní dvbangā lúmlvm, mòngzøl we dang ngàngdøng lvm dvpat vzi vrùng wawe rì màdvbung lvm, yadangrì shvngbe nø ya 2020 nøng vdòng taq tasvng rvwing we mv-vl nø vzøm vzap ràwe lòng svng dvtan we ínø yalòng svng síngshà dvzvŕ we gø íe.

Shvngømré kámnøt tvrà kèní èyàngvtnò we ínìgø Gvray shvnshvŕ kàru taq Yesu nø gvray ni ínø dvciq lvpat shóngnøt èzíì we chutcháng we angkàng pèni íwe svng nvngòn Lushì rà vlwe íe. Gvray kaq noqngøm we shvngømré rìò cvndøng dvrárì shvdøngò we taqgø vsvng rìò laqyà nvng dvshá mvré vsvngrì dvpat mvdøng tvnùngò nø vru shìwe íe.

Wedø íratnø mònggvn Jubilee nøng lìpùng waò we taqgø gongvm we mvzi dvyørì shvrat lvm wawe mvdàm dvshá mvhøtwe vsvngrì kaq tubum dvbangshì lúnlvm, vshuqrì svng shvlut lvm, shvrán vjørì svng shvyúmā lúnlvm wawe dangrì svng tvnùngò nø shvdøng bøà we íe.

Yadangrì shvngbe nø tiqlòng nvng tiqlòng vzøm we ínø angdè góng angdè roqgvr shì lvm, toniò dvrá svng roqgvr lvm, vnvmchvngrì rì dvhø shóngnøt taq vzømlvm vdu vbóng we dvrá taq zømshì lvm wawe dangrì taqkèní vrang shìwe íe. Kàngpè Gvray nø mònggvn vsvngrì kaq shôngshì weí lòngzàpè yesu svng èzí yàngshà we dang svng dvdam shàìnø kùngà vnøn we vnvmchvngrì, cvm vtang gø svng shóngnøt í mvkok kélvm Svrabín koqkámpè Francis taq kèní nvngòn ziwe mòngkà nvng dvshat bøà we íe.

54pm

Add new comment

6 + 6 =