Vkangpe Yesu svng cunshi we Gvray ie wa nx vtoo tvra nx dvci lvpvt byo vtvng ie

Svrabin
Svrabin Francis

"Yesu Vkangpe svng vdeo cunshi we Gvray ie wa nx vtoo tvra nx, dvci lvpvt byo vtvng we mongzxl long ie" wa nx, Vatican yvng June 29, 2020 niqo vjurxt lipong rvtx Svrabin Francisi shxnoe. June 29 niq nx, Shvnsher pe ni i we Piter nvng Poluo boy niq gx ie. 

Nxngmaq lvpat svng gxnpaq washi ra.

Gvrayi nx nxngmaq svng gxnpaqri gvza ezishae. Shvnsher we vsvngri, Lvmboqri gx ezisha. Piter svng mvgvm mashvla we tong yvng keni shvlutno dx, nxngmaq svng gx wedx ni shelutno we ie.

Gvrayi nxngmaq svng ezisha we gxnpaqri keni, dvci gxnpaq nx tevtvng ie. Wedx ni tiqdvcha, nxngmaq gx Gvray svng vde lvpat svng gxnpaq dx Gvray kaq zi rae. Nxngmaq lvpat yvng vhxmmi we dvsha mvhxtri wa Gvray kaq zio mxi nx, cunshi we lvpat gx Gvray svng zi rae. 

Ishxt nvng byo we lvpat

Mati 16: 16-17 yvng, "Simone, na nx ishxt lunlvm eiami" wa nx, Vkang pei Piter svng shxno. We dx ishxt wa nx shxno tvra nx, Piteri Vkang pe svng, "Na nx cunshi we Kristu eie" wa nx vtoo rvt ie.  We ishxt long nx, byo we, mongzxl we nvng shvnsher we ishxt ie, wa nx Svrabin pei shxnoe. 

Nxngmaq lvpat yvng Vkang pe

Mati 16: 18 yvng, Yesui Piter svng, "Na nx longdxng eie" wa nx shxno. We dx shxno rvt Piter nx kvmvrvm vtvng we rvt mxi. We mvdvm longdxng i we Yesu yvngx, Piter nx longchvngce dx cunshi rvt ie. Gvray nx, nxngmaq lvpat yvng kadvngte tee wa we mvdvm, Gvray svng nxngmaq lvpat kvdx zie, kadx cunshie wa we long nx te ringe. 

Nxngmaq dvsha mvhxt we rvtx iwa Gvray svng dvdvmo nx vjurxtshi we mvdvm,vde lvpat svng Gvray mvldvng yvng gxnpaq dx zie long nvng Gvray kaq vde lvpato Cunshi we Vkangpe ie wa nx vtoo tvra nx tewa vpxe. 

 

 

 

Add new comment

5 + 6 =