Yalvban tāshìlvm Mongkà taq nø "Svrabyin Koqkvmí Twitter yvng shønò we Mongkà"

Yalvban tāshìlvm Mongkà taq nø "Svrabyin Koqkvmí Twitter yvng shønò we Mongkà"

Yà rvtø dvshà mvhøq vhømòrì svng dvbān lúnlvmrvt nø dvzaqshì we cì svrawønrì, cì svramaqrì nvng tiqráí mvyøngè. Nàmaqò paqzí, nàmaqò shóngnønt, nàmaqò bvnlíri rvt gvzà oqā wvng nø Shvgun mvyøngè wàe. Svrabyin Koqkvm shøn we taq Vsvng wa pvn nø kà:m nønt vl dø tiqdvchà shóngnønt wapvn gø vl rà we íe. Ka:m nønt wàwe nø nunggup taq kèní wā mø-í, bvnlì taq kèní dvtvn rà we íe. Mónggang yachvng taq Vsvng kaq mvrézā shóngnønt téwa vllvm, Gvray kaq téwa Ka:m lvm , Vsvng shvngbè nvng vrv'm vrá nø vtoq-vtip vzømvzvp we taq téwa vllvm gvrayí nø àngpvnpvn taq kèní shvngøt we vlē. Vkangpè Yesuí dvbùshang Mongkà dvshvngo we rvtø taq Svra tiqpè dø, kà dvtutshú dø, dvzømshú dø, vyv'ng roqshú dø, angmè angpè tiqgø dø bvnlì wanø Gvray nønt cvnò weí svkse wáshì we íe.

Rvgaqtøm taq vl rì yv'ng kèní mv-rà vl rì nøntlíngshì lvm rvt Gvray Mongkà kèní gø, bvnlì nvng Kà taq kèní dvshvngo nø svkse wáshì we gvray Yesu íe. Vrá nø, yàdø Vnā Zønlì rvt dvshà mvhøq vhømòrì kaq svng svrèshì dø Mongkà shvngøt we, dvshvng we mø-i nø, mvrézā shóngnønt kèní dvbānò we svrawøn, svramaqrì shvngbè nø Gvray bvnlì wàò rì írvt nø Svrabyinpèí téwa àngmaqò bvnlìrì svng vpøò we íe, walòng svng dvdam røtshì wē íē. Wervt Svrabyin Koqkvm shøn we taq yà rvtø dvshà mvhøq Vnā Zønlì vhømòrì svng dvbān lúnlvm dvzaqshì we cì svrawønrì, svramaqrì shvngbè nvng tiqdø vl mvyøngè. Nàmaqò paqzí, nàmaqò bvnlí, nàmaqò mvrézā shóngnønt dvzøm bvnlíri svng gvzà oqā wvngē wanø shvguno nø shøn bøā we íe.

Add new comment

11 + 8 =